ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztatót a PRO-IP Informatika Kft. – székhelye: 2151 Fót, Bánya u. 11., cg. száma: 13-09-189435 –, úgyis mint a PROIPCLOUD.HU weboldal üzemeltetője (továbbiakban: Adatkezelő) teszi, az oldal használata, illetve a regisztrációs eljárás folyamán vagy a szerződési folyamat során a birtokába jutó felhasználói adatok vonatkozásában.

Adatkezelő megnevezésű és elérhetőségei:

PRO-IP Informatika Kft.

székhelye:                                2151 Fót, Bánya u. 11.

fióktelepe:                               1046 Budapest, Kiss Ernő utca 2.

cégjegyzék száma:                13-09-189435

nyilvántartó hatóság:            Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

képviseletében:                       Nagy Péter és Heszler István ügyvezető

adószáma:                              22918259-2-13

közösségi adószáma:            HU22918259

weblap:                                    https://www.proipinformatika.hu

email:                                       info@pro-ip.hu

telefon:                                    0036-317818738

Adatkezelő kijelenti és szavatol azért, hogy az itt leírtakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU Rendelet rendelkezéseinek, illetve az itt leírtaknak.

Jelen tájékoztatóban, illetve az adatkezelés során használt fontosabb fogalmak magyarázata

Általános adat: a red-lion.eu weboldal megtekintése, illetve használata során keletkező általános jellegű adatok, melyek nem hozhatók közvetlen kapcsolatba a látogatóval, illetve felhasználóval. Általános adat többek között, de nem kizárólagosan: hozzáférést biztosító számítógép egyedi hálózati azonosítója (IP-cím), böngésző típusa, képernyő felbontása és színmélysége, oldalra való visszatérések száma, hozzáférés helye és időpontja, megtekintett oldalak adatai. Az általános adatok gyűjtése során sor kerülhet anonim látogatóazonosító (HTTP-süti vagy cookies) használatára.

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Személyesadat-nyilvántartó rendszer: személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá.

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együttesen: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatkezelő, adatfeldolgozó: jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozásában az Adatkezelő, aki az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetve Adatfeldolgozó, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Látogató, felhasználó: az a természetes személy, aki – akár vásárlás, akár egyéb célból – felkeresi a red-lion.eu weboldalt, illetve aki igénybe veszi az Adatkezelő ezen honlapon nyújtott szolgáltatásait.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve bármely egyéb szerv, akivel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott, konkrét kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

Az általános adatok kizárólag statisztikai célból és az üzemeltetés, illetve a szolgáltatások fejlesztése céljából kerülnek kezelésre, illetve feldolgozásra. Az általános adatok mindenkor úgy kerülnek felhasználásra, hogy azokból az érintett személyének azonosítása nem lehetséges.

A red-lion.eu weboldal egyes szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges a felhasználók regisztrációja, illetve bizonyos esetekben szükséges az Adatkezelővel történő szerződéskötés, mely eljárás során személyes adatok megadására is sor kerülhet. Adatkezelő a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag jogszabályi rendelkezés alapján, illetve a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott esetekben vagy a felhasználó engedélyével továbbítja harmadik fél számára. A személyes adatok kezelésére, illetve felhasználására kizárólag statisztikai célból, továbbá a szolgáltatások és szerződések teljesítéséhez kapcsolódóan kerül sor. Adatkezelő elsődlegesen csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, valamint a cél elérésére alkalmas. Adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Felhasználó feljogosítja az Adatkezelőt, hogy az a személyes adatait a szolgáltatások teljesítése során alvállalkozói (így különösen, de nem kizárólagosan: posta vagy futár) részére továbbítsa. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szolgáltatások díjának beszedése érdekében Adatkezelő pénzintézetet vehet igénybe, aki jogosult Felhasználó bank- és kártyaadatainak kezelésére és felhasználására. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő jogosult személyes adatait harmadik fél számára továbbítani abban az esetben is, ha a szolgáltatás ellenértéke nem kerül megfizetésre, vagy ha azt az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése szükségessé teszi (utóbbi adatkezelés jogszabályon, nem pedig a felhasználó hozzájárulásán alapul).

Adatkezelő a személyes adatokat reklám vagy elektronikus hirdetés küldése céljából kizárólag a felhasználó előzetes hozzájárulása esetén használja fel, azonban ebben az esetben sem adja ki azokat jogosulatlan harmadik fél számára. Amennyiben a felhasználó nem kíván reklámot vagy elektronikus hirdetést kapni, úgy a hozzájáruló nyilatkozatát bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül visszavonhatja az Adatkezelőnek küldött email vagy postai levél útján.

Adatkezelő megteszi a szükséges technikai lépéseket annak érdekében, hogy a felhasználó személyes adatai illetéktelen fél számára ne kerüljenek hozzáférhetővé, ugyanakkor nem vállal felelősséget az adatok felhasználásából, illetve nyilvánosságra kerüléséből eredő (közvetett vagy közvetlen okozott) károkért. Adatkezelőt semmiféle felelősség nem terheli a weboldalról elérhető más oldalakon található tartalmakért. Adatkezelő törekszik weboldalán helyes adatok feltüntetésére, ám az esetleges elírásokból és tévedésekből eredő károkért való helytállást kizárja.

Adatkezelő kijelenti, hogy különleges adat a böngészés során nem kerül sem begyűjtésre, sem felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve jogszabályi felhatalmazás. Az érintettek köre a weboldal látogatói, illetve az Adatkezelő ügyfelei.

Az adatkezelő kijelenti, hogy

 • a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.
 • a személyes adatok gyűjtése kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik.
 • a személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns, és csak a szükséges mértékű.
 • az általa kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek, a pontatlan adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.
 • a személyes adatok tárolása olyan formában történik, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás tudományos kutatási vagy statisztikai célból történik.
 • a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazza.
 • adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul megteszi az elhárításhoz szükséges lépéseket, valamint értesíti az érintetteket, szükség esetén az illetékes hatóságot.

Az érintetteket megillető jogok, jogorvoslat

Az adatkezeléssel érintett felhasználó bármikor, indoklás nélkül tájékoztatást kérhet személyes adatairól, azok kezeléséről, illetve felhasználásáról. Ebben az esetben az Adatkezelő a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 (tizenöt) napon belül írásban tájékoztatja a felhasználót az általa kezelt, illetőleg feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatkezelő, illetve -feldolgozó nevéről, székhelyéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Fentieken túlmenően a felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, módosítását, zárolását, illetve törlését, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen, mely kérelemnek – megalapozottság esetén – az Adatkezelő a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 (tizenöt) napon belül eleget tesz, melyről e-mailes tájékoztatást küldünk. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok azt szükségessé teszi. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben felhasználó a személyes adatainak törlését kéri, abban az esetben a folyamatban lévő megrendelések teljesítése korlátozható.

Tájékoztatjuk, hogy a korábban megadott hozzájárulását Ön bármikor, indoklási kötelezettség nélkül és ingyenesen jogosult visszavonni, elérhetőségeink bármelyikén.

Az adatkezeléssel kapcsolatban, valamint hiányos vagy nem megfelelő tájékoztatás esetén Ön jogosult az Adatkezelőhöz, illetve másodlagosan az illetékes hatósághoz (NAIH – Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság) panasszal, meghatározott esetekben pedig polgári bírósághoz fordulni.

Felügyeleti hatóság elérhetőségei

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:         1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím:        1530 Budapest, Pf.: 5.

telefonszám:   +36/1 391-1400

fax:                  +36/1 391-1410

e-mail:             ugyfelszolgalat@naih.hu

weblap:           http://naih.hu

Konkrét adatkezelési tevékenységek

 1. Kontakt űrlap kitöltése
 • kezelt adatok köre: név és email-cím (tárgy és üzenet opcionálisan)
 • adatkezelés célja: kapcsolattartás, segítségnyújtás
 • érintetti kör: az űrlapot kitöltő látogató
 • adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
 • adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig
 • adattovábbítás: weblap üzemeltetője részére
 1. Regisztrációs űrlap kitöltése
 • kezelt adatok köre: felhasználónév, email-cím és jelszó
 • adatkezelés célja: felhasználói fiók regisztrálása, vásárlás lehetővé tétele
 • érintetti kör: regisztrációt végző felhasználó
 • adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
 • adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig
 • adattovábbítás: weblap üzemeltetője részére
 1. Vásárlás
 • kezelt adatok köre: név, lakcím, email-cím, telefonszám, korábbi vásárlások
 • adatkezelés célja: kapcsolattartás, szerződés teljesítése
 • érintetti kör: regisztrált vásárló
 • adatkezelés jogalapja: hozzájárulás, szerződés teljesítése körében jogszabályi
 • adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig
 • adattovábbítás: weblap üzemeltetője részére
 1. Számlázás
 • kezelt adatok köre: név és lakcím
 • adatkezelés célja: számviteli kötelezettség teljesítése
 • érintetti kör: váráslók
 • adatkezelés jogalapja: jogszabályi
 • adatkezelés időtartama: jogszabályban előírt őrzési kötelezettség lejártáig
 • adattovábbítás: könyvelő részére
 1. Kiszállítás
 • kezelt adatok köre: név és lakcím, telefonszám
 • adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség (szállítás) teljesítése
 • érintetti kör: kiszállítást kérő vásárlók
 • adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
 • adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig
 • adattovábbítás: futárszolgálat részére
 1. Hírlevél feliratkozás
 • kezelt adatok köre: email-cím
 • adatkezelés célja: információ nyújtása
 • érintetti kör: feliratkozók
 • adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
 • adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig
 • adattovábbítás: weblap üzemeltetője részére
 1. Sütik (cookie) használata
 • kezelt adatok köre: IP-cím, MAC, más személyes adat nem kerül kezelésre
 • adatkezelés célja: azonosítás, statisztika, felhasználói élmény javítása
 • érintetti kör: látogatók
 • adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
 • adatkezelés időtartama: 2 (kettő) év
 • adattovábbítás: weblap üzemeltetője részére

Fentiek mellett az oldal a Google Analytics szolgáltatását használja statisztikák készítése, valamint a felhasználó élmény növelése érdekében. Ehhez kapcsolódóan személyes adat semmilyen formában nem kerül tárolásra, kezelésre. A Google Analytics letiltását a felhasználó bármikor kezdeményezheti. A Google legfrissebb Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételeit az alábbi oldalon találja: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

Konkrét adatkezelési tevékenységet végzők

Adatkezelő:

PRO-IP Informatika Kft.

székhelye:                  2151 Fót, Bánya u. 11.

fióktelepe:                   1046 Budapest, Kiss Ernő u. 2

weblap:                       https://www.proipinformatika.hu

Tárhely szolgáltató:

Deploy IS Kft.

székhelye:                  1032 Budapest, Ágoston u. 2.

weblap:                       http://www.vpspro.hu

Weblap üzemeltető:

PRO-IP Informatikai Kft.

székhelye:                  1046 Budapest, Kiss Ernő u. 2.

weblap:                       https://www.proipinformatika.hu

Számlázás:

PRO-IP Informatika Kft.

székhelye:                  2151 Fót, Bánya u. 11.

fióktelepe:                   1046 Budapest, Kiss Ernő u. 2

weblap:                       https://www.pro-ip.hu

 

Kiszállítás:

Magyar Posta Zrt.

székhelye:                  1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

weblap:                       http://www.posta.hu

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

székhelye:                  2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

weblap:                       http://www.gls-group.eu

Egyéb rendelkezések

Adatkezelő mindenkoron fenntartja a jogot jelen adatkezelési tájékoztató módosítására. A változásról sem az érintettek, sem pedig a látogatók, illetve felhasználók külön nem kerülnek értesítésre. Az aktuális adatkezelési tájékoztató mindenkoron elérhető a https://www.proipcloud.hu/adatvedelmi-iranyelvek/ oldalon.

A személyes adatok tárolásának módja:      elektronikus formában

NAIH adatkezelési nyilvántartási szám: folyamatban

Adatvédelmi tisztviselő: Heszler István (adatvedelem@pro-ip.hu)

Jelen adatkezelési tájékoztató 2019. április 30. napjától hatályos.

PRO-IP Cloud

Hasznos funkciókkal biztonságosabb és gyorsabb a munka

A PRO-IP Cloud alkalmazásával megszűnhet az az aggodalom, hogy mi történik, ha megnövekszik a vállalkozása forgalma, a piaci körülmények mennyire befolyásolják a tevékenységüket, ugyanis a felhő szolgáltatásai méretezhetőek. Ennek alapján az induló cégeknek valamint a kis- és középvállalkozásoknak a hosztolt felhő bevezetése a leghatékonyabb.

Bezár
×
×

Cart